Genom att surfa på vår sida godkänner du vår användning av cookies enligt vår integritetspolicy samt våra regler och villkor.

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Version 1.0, daterat 26 April 2019

1 INLEDNING

När du besöker noaccountbet.com ("hemsida", "hemsidan") kan Paf Multibrand Ltd, ett bolag etablerat på Malta, företagsregistreringsnummer C 75805 med registrerad adress på The Bastions Office No. 2, Triq Emvin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta ("Paf Multibrand, "vi", "oss", "vår") komma att insamla och behandla personuppgifter ("personuppgifter") om dig ("användaren", "kunden", "du", din").

Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") förklarar vilka personuppgifter Paf Multibrand insamlar från användare av hemsidan och under vilka omständigheter dessa uppgifter behandlas.

Genomgående I denna integritetspolicy används termen behandlas för att beskriva samtliga moment för hur dina personuppgifter hanteras däribland inhämtning, hantering, förvaring, delning, hämtning, användning, transferering och destruktion av information.

"tillämpliga dataskyddslagar" innefattar, framförallt, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (GDPR).

2 VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Personuppgifter syftar på information som kan direkt, eller indirekt identifiera en individ. Det innefattar även uppgifter som anses som känsliga personuppgifter. Paf Multibrand insamlar personuppgifter från följande kategorier:

Registrerings och identifieringsuppgifter innefattar uppgifter som uppgetts vid registreringen av ett konto på vår hemsida. Dessa uppgifter är förnamn, efternamn, bostadsadress, användarnamn eller motsvarande identifiering, födelsedatum, kön, land, arbete, sysselsättningsgrad, personnummer (för svenska användare), och information som återfinns i olika former av identifikationshandlingar som pass, identitetskort eller körkort.

Kontaktuppgifter innefattar adress, e-postadress samt telefonnummer.

Finansiella uppgifter innefattar betalningsalternativ, finansiella uppgifter, löneuppgifter, andra inkomst och förmögenhetsuppgifter, samt övriga uppgifter som förekommer på kontoutdrag, lönebesked eller motsvarande dokumentation

Transaktions- och betalningsdata innefattar uttags- och insättningsuppgifter, valutauppgifter, platsuppgifter, användarnamn eller motsvarande identifiering, insatser och spel spelade.

Teknisk-/inloggningsdata innefattar IP adresser, inloggningsuppgifter, webbläsare och version, tidszonsuppgifter och position, insticksmoduler till webbläsare, operativsystem, plattform och annan teknologi du nyttjar för att nå hemsidan.

Nyttjandedata innefattar information om hur du använder hemsidan, produkter och tjänster; som användaruppgifter eller motsvarande identifiering, språk, plats, webbläsardata, enheter använda, betallösning, spel spelade, tid spelat, och kampanjer som använts.

Marknadsförings- och kommunikationsdata innefattar information om vilka preferenser du har gällandes mottagande av marknadsföring från oss, samt annan information du delger oss i din kommunikation med oss.

Särskilda data innefattar information om politiska förtroendeuppdrag eller offentliga uppdrag du innehar, information om tidigare brott, samt uppgifter om spelmissbruk för ansvarsfullt spelande.

3 VARIFRÅN SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

3.1 INFORMATION INSAMLAD FRÅN DIG

Vi insamlar personuppgifter direkt från dig när du registrerar ett konto på vår Hemsida, när du interagerar med oss och när du nyttjar våra tjänster. Detta innefattar information om dina besök till vår hemsida, som framgår av punkt 2 ovan, och information du frivilligt delat med oss eller gjort offentligt.

3.2 INFORMATION INSAMLAD FRÅN TREDJE PART

Paf Multibrand arbetar med olika affärspartners och andra organisationer såsom specialistföretag som tillhandahåller verifieringstjänster, kreditupplysningsbyråer och bedrägeriförebyggande byråer.

För svenska spelare, insamlas personuppgifter vid registrering genom bank ID. När du registrerar dig med ditt personnummer kommer vissa personuppgifter att automatiskt läggas till din kundprofil. Dessa uppgifter innefattar förnamn, efternamn, bostadsadress och e-postadress.

4 VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER OCH PÅ VILKEN GRUND?

Vi använder dina personuppgifter enligt gällandes rätt och endast I förutbestämt syfte. När vi använder personuppgifter för vårt eller tredje parts berättigade intressen väger vi alltid dina rättigheter och intressen för skydd av personuppgifter mot våra, eller tredje parts, rättigheter och intressen.

4.1 PERSONIFIERING OCH ANALYSERING AV VÅR INTERAKTION MED DIG

När du besöker vår hemsida så kommer vi insamla och behandla dina personuppgifter för att bättre förstå dig som användare och för att göra våra interaktioner med dig mer personliga, exempelvis genom att visa produkter och tjänster vi tror att du är intresserad av, hantera vår risk, för att genomföra kundprofilering. Vi insamlar och behandlar även dina personuppgifter för att analysera användartrender och för statistisk analys.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att behandling är nödvändig för att kunna genomföra vårt berättigade intresse att bättre förstå dig som en användare och för att personifiera vår interaktion med dig så vi kan visa relevanta produkter och tjänster, enligt artikel 6.1 (f) GDPR.

4.2 FÖRSE DIG MED INFORMATION SOM NYHETSBREV OCH PRESSMEDDELANDEN

Om du har valt att motta eller prenumerera på våra nyhetsbrev, pressmeddelanden eller motsvarande information om Paf Multibrand och dess affärsverksamhet och tjänster, eller efterfrågar sådan information en enstaka gång kommer vi behandla dina personuppgifter i syfte att förse dig med den efterfrågade informationen enligt artikel 6.1 (a) GDPR (att du har medgivit behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika syften).

4.3 BESVARA DINA FRÅGOR OCH HANTERA GENERELLA SYNPUNKTER

Vår hemsida innehåller möjlighet att kommunicera med oss för att exempelvis ställa frågor eller lämna synpunkter på produkter och tjänster. Om du använder den funktionen kommer Paf Multibrand att behandla personuppgifter I syfte att kunna besvara frågor eller hantera synpunkter du sänt oss

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse att svara på frågor och hantera synpunkter från dig enligt artikel 6.1 (a) GDPR.

4.4 HANTERA KLAGOMÅL RÖRANDES VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vår hemsida tillåter dig att skicka in klagomål gällandes våra produkter och tjänster. Om du skulle skicka in ett sådan klagomål kommer Paf Multibrand att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna undersöka, hantera och besvara dina klagomål.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna efterleva den rättsliga skyldigheten att undersöka, hantera och besvara dina eventuella klagomål enligt artikel 6.1 © GDPR samt att kunna efterleva Hemsidans villkor enligt artikel 6.1(b) GDPR.

4.5 REGISTERING AV PERSONLIGA ANVÄNDARKONTON OCH ERBJUDA SPELTJÄNSTER

Vår Hemsida tillåter registrering av personliga användarkonton, åtkomliga genom unika inloggningsuppgifter. Om du skapar ett konto kommer Paf Multibrand att hantera personuppgifter I syfte att skapa och hantera ditt personliga användarkonto, och tillhanda ha tillträde till ditt konto innefattandes tillhandahållande av speltjänster, samt insättningar och uttag.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna efterleva Hemsidans villkor enligt artikel 6.1(b) GDPR.

4.6 EFTERLEVA RÄTTSLIG SKYLLDIGHET

Paf Multibrand behandlar personuppgifter I syfte att efterleva rättslig reglering exempelvis genom att säkerställa din behörighet att vara kund, brottsförebyggande arbete, identifikation och källverifikation av förmögenhet, ansvarsfullt spelande samt efterlevnad av skatte- och penningtvättslagstiftning.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för rättslig efterlevnad enligt artikel 6.1 © GDPR.

4.7 UPPRÄTTA, UTFÖRA OCH FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK

Paf Multibrand kan komma att behandla personuppgifter I syfte att säkerställa efterlevnad av våra allmänna villkor samt upprättande, utförandet och försvarandet av rättsliga anspråk under den osannolika händelsen av tvist.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna genomföra vårt berättigade intresse att upprätta, utföra och försvara rättsliga anspråk enligt artikel 6.1(f) GDPR.

5 HUR LÄNGE KOMMER VI ATT BEHÅLLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Paf Multibrand kommer endast att bevara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för behandling enligt denna integritetspolicy och för efterlevnad av rättsliga skyldigheter. Vi bevarar din information så långe som du är en kund hos oss och därutöver en period efter det att du slutar nyttja våra tjänster, vanligtvis 10 år efter det att ditt konto avslutats.

6 DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Paf Multibrand kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag i Paf Multibrand group.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till tredje part som säljare och tjänsteleverantörer för behandling av personuppgifter enligt Paf Multibrand instruktioner. Om vi överför personuppgifter utanför EEA kommer vi säkerställa att motsvarande skyddsåtgärder vidtas genom kontrakt eller genom att säkerställa att information endast överförs till länder med motsvarande reglering av personuppgifter enligt bedömning av Europeiska kommissionen. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer ingående information om överföring av personuppgifter till länder utanför EEA.

7 DINA RÄTTIGHETER

7.1 RÄTT TILL ATT RÄTTA INFORMATIONEN

Paf Multibrand vidtar åtgärder, I enlighet med gällandes personuppgiftsbestämmelser, för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du identifierar att några av dina personuppgifter är otillräckliga, ofullständiga eller inte korrekta, har du rätt att ha dina personuppgifter rättade. Vi förbehåller oss rätten att verifiera eventuella nya uppgifter.

7.2 RÄTT TILL ATT FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATIONEN

Du har rätt att kontakta oss för att få bekräftat om huruvida vi hanterar några av dina personuppgifter. Du kan komma åt de flesta uppgifter vi behandlar genom att logga in på ditt konto. Ytterligare information gällandes behandling av dina personuppgifter kan efterfrågas genom att kontakta oss på [email protected].

7.3 RÄTT ATT INVÄNDA

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du har accepterat att motta nyhetsbrev via e-post, kommer varje meddelande att innehålla en lättillgänglig funktion för att avsluta prenumerationen.

Du har även rätt att invända mot personaliserad marknadsföring, detta görs på vår sida för databehandling.

7.4 RÄTT ATT RADERA

Du har rätt att begära att Paf Multibrand ska radera dina personuppgifter under vissa omständigheter, tillexempel då dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte under vilka de ursprungligen inhämtades. Det kan förekomma rättsliga skyldigheter, som till exempel penningtvättlagar, vilket hindrar oss från att radera vissa eller samtliga uppgifter vi behandlar omedelbart vid begäran. Vi kommer då att tillse att dina personuppgifter raderas så fort som vi inte längre är skyldiga att arkivera informationen.

7.5 RÄTT ATT BEGRÄNSA BEHANDLING

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta behandling av personuppgifter under vissa omständigheter.

Dessa omständigheter innefattar när behandlingen inte är legal, men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas; när vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter, men du begär att vi ska bevara dem för att försvara en rättslig fordran; och när du vill säkerställa korrektheten av dina personuppgifter.

7.6 RÄTT ATT ÅTERKALLA MEDGIVANDE

Du har rätt att, när som helst, ta tillbaka ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter under förutsättning att behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke. Som framgår av avsnitt 7.3, kan du enkelt avsluta mottagandet av direkt marknadsföring genom att nyttja "avsluta prenumeration" funktionen som finns vid varje meddelande.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande till personaliserad marknadsföring. Detta görs på vår sida för databehandling.

7.7 RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har gett oss, eller som vi insamlat under förutsättningen att personuppgifterna varit nödvändiga för att uppfylla vårt avtal med dig. Våra villkor, vilket du accepterar när du registrerar ett konto, sammanställer avtalsvillkoren och de tjänster vi erbjuder. Du kommer få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (där det är möjligt) utan att vi hindrar detta.

8 KLAGOMÅL FÖR DINA UPPGIFTER TILL TILLSYNSORGAN

Du har alltid rätt att framföra klagomål rörandes behandlingen av personuppgifter av Paf Multibrand till tillsynsmyndigheten, enligt art 77 GDPR. Du lämnar in klagomål till Maltas informations- och dataskyddskommissionär (IDPC), som är den tillsynsmyndighet som Paf Multibrand lyder under.

9 DATASÄKERHET

Vi har vidtagit lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörigas eller oavsiktlig förstörelse; ändring eller utlämnande; missbrukande; skada; stöld eller oavsiktlig förlust; eller obehörig åtkomst. Detta kompletteras av interna bestämmelser och rutiner som säkerställer att våra anställda har tillräcklig träning och kunskap om integritetsskydd och informationssäkerhet.

10 ANVÄNDARKAKOR – VARFÖR INSAMLAR VI OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Paf Multibrand använder internetkakor och andra teknologier för att insamla data om dig och dina enheter (exempelvis datorer eller mobilenheter) när du besöker vår hemsida. För mer information rörandes nyttjandet av internetcookies vänligen se vår policy för internetcookies ("COOKIE POLICY").

11 KONTAKTINFORMATON

Om du har några frågor eller övriga synpunkter gällandes behandlingen av dina personuppgifter eller du vill nyttja dina rättigheter I förhållande till dessa vänligen kontakta Paf Multibrand genom kontaktuppgifterna nedan.

Du kan kontakta vårt personskyddsombud ("DPO") genom att skicka epost till [email protected].

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter är Paf Multibrand Ltd, registrerat på Malta med företagsregistreringsnummer C 75805 med registrerad adress på The Bastions Office No. 2, Triq Emvin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta.

COOKIE POLICY

Version 1.0, daterad 17 May 2019

A. INTRODUKTION

Genom att använda vår webbsida godkänner du att använda cookies, som i sin tur används för att ge dig en förbättrad och personaliserad spelupplevelse.

Denna cookie policy syftar till att förklara vad cookies är, hur dessa används på denna hemsida och hur användandet av cookies kan hanteras.

B. VAD ÄR EN COOKIE?

Cookies är en liten text fil som innehåller en liten mängd information som sänds och lagras på din enhet (persondator, smartphone, eller annan enhet som används för att besöka vår hemsida). Dessa cookies är användbara för oss i syfte att urskilja dig från andra användare genom att känna igen din enhet. Mer information om cookies finner ni på www.allaboutcookies.org.

C. ANVÄNDNIGN AV COOKIES PÅ WEBSIDAN

Vi använder oss av cookies av olika anledningar, som inkluderar men som inte är begränsade till:

  1. Tillhandahålla inloggning till ditt No Account Bet-konto;
  2. Erbjuda dig att välja dina inloggningspreferenser;
  3. Samla in och monitorera information relaterad till de transaktioner som du gör på vår websida;
  4. Förebygga bedrägerier; och
  5. Skydda din integritet.

Generellt används cookies för att webbsidan ska fungera fullt ut, för att förbättra och förhöja din spelupplevelse, samt för att försäkra oss om att de tjänster vi erbjuder dig är relevanta. Användandet av cookies faller inom ramen av följande kategorier:

  • Funktionalitet

Dessa cookies lagrar information som tillåter oss att komma ihåg dina preferencer, så som ditt föredragna språk; samt att förbättra din upplevelse, så som att förebygga samma meddelande från att förekomma flera gånger.

  • Analys

Dessa analytiska cookies tillåter oss att känna igen våra användare, räkna antalet användare, samt att se hur användare navigerar på vår webbsida. Detta hjälper oss att förbättra vår webbsidas funktion i syfte att vara användarvänlig och erbjuda relevant information som är unik för användaren. Sådana cookies tillåter oss även att monitorera effektiviteten av våra annonser och information som vi visar.

Då och då kan det förekomma att vi använder oss av nogrannt utvalda tredjeparts spårnings och/eller analytiska cookies för att hjälpa oss att förbättra vår webbsida och de tjänster som vi levererar till dig.

I de fall då länkar till en tredjepart tillhandahålls på vår webbsida är det viktigt att notera att sådana webbsidor har dess egna integritets- och cookiepolicy som hanterar all typ av information som du tillhandahåller dem. Dessa policies bör läsas innan du beslutar om du ska följa länkar till tredjeparts webbsida från vår hemsida.

  • Sessions hantering

Dessa är nödvändiga cookies som möjliggör korrekt hantering av vår webbsida. Sådana cookies hanterar sessionsinformation och gör det möjligt för användare att navigera genom vår webbsida.

  • Förhinda bedrägerier

Dessa cookies lagrar information som hjälper oss att stoppa och förhindra bedräglig användning av vår webbplats.

  • Spårning och marknadsföring

Dessa cookies tillåter oss att lagra information om hur användarna hittade och landade på vår hemsida. Som ett resultat kan vi på lämpligt sätt ersätta våra Affiliates. Vi använder sådan information för att mäta effektiviteten i vår marknadsföring och för att förbättra reklamens relevans för dig. Utan dessa cookies kan du fortfarande använda vår hemsida och dess funktioner. Den visade annonseringen skräddarsys dock inte efter dina önskemål. Du kan ställa in dessa cookies på vår sida för databehandling.

Cookie deklaration av Cookiebot:

Kategori: Nödvändig (1)

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra delar av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Cookie NamnLeverantörSyfteTypLivslängd
JSESSIONIDnoaccountbet.comBibehåller användarens tillstånd vid flera sidförfrågningarHTTPSession

Kategori: Statistik (4)

Statistikkakor hjälper webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera information anonymt.

Cookie NamnLeverantörSyfteTypLivslängd
_ganoaccountbet.comRegistrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data kring hur besökaren använder webbplatsen.HTTP2 år
_gatnoaccountbet.comAnvänds av Google Analytics för att begränsa antalet förfrågningar från klienter till serverHTTP1 dag
_gidnoaccountbet.comRegistrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data kring hur besökaren använder webbplatsen.HTTP1 dag
collectGoogle-analytics.comAnvänds för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Denna spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.PixelSession

Category: Marknadsföring (49)

Marknadsföringskakor används för att spåra besökare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer. Du kan ställa in dessa cookies på vår sida för databehandling.

Cookie NamnLeverantörSyfteTypLivslängd
_fbpnoaccountbet.comAnvänds av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter som realtidsbudgivning från tredje parts annonsörer.HTTP3 månader
0adform.netOklassificeradHTTP1 dag
AA003atdmt.comSamlar information om besökarnas beteende på flera webbplatser. Denna information används på webbsidan för att optimera annonserings relevans.HTTP3 månader
ads/ga-audiencesGoogle.comAnvänds av Google AdWords för att återengagera besökare som sannolikt kommer att bli till kunder baserat på besökarens beteende online och på webbplatser.PixelSession
AdServer/Pugpubmatic.comStäller in en tidstämpel för när besökaren besökte webbplatsen. Detta används för analytiska ändamål på webbplatsen.PixelSession
ATNatdmt.comRiktar annonser baserat på beteendeprofilering och geografiskt läge.HTTP2 år
audiencespotxchange.comAnvänds för att avgöra om videoannonserna har visats korrekt på webbplatsen. Det här görs för att göra videoannonser effektivare och se till att besökaren inte visas samma annonser mer än vad som är tänkt. Kakan upptäcker också om besökaren har spårningsinställningar.HTTP13 dagar
Cbidswitch.netReglera synkronisering av användaridentifiering och utbyte av användardata mellan olika annonstjänster.HTTP1 år
Cadform.netAnvänds för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies.HTTP30 dagar
cidadform.netOptimerar annonsvisning baserat på användarens kombinerade rörelse och olika annonsörsbud för visning av användarannonser.HTTP2 månader
CMIDcasalemedia.comSamlar besökardata relaterade till användarens besök på webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har laddats, med syftet att visa riktade annonser.HTTP1 år
CMPROcasalemedia.comSamlar in data om besökarnas beteende från flera webbplatser för att presentera mer relevant annonsering. Detta gör det också möjligt för webbplatsen att begränsa antalet gånger som besökaren visas samma annons.HTTP3 månader
CMPScasalemedia.comSamlar besökardata relaterade till användarens besök på webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har laddats, med syftet att visa riktade annonser.HTTP3 månader
CMRUM3casalemedia.comSamlar besökardata relaterade till användarens besök på webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har laddats, med syftet att visa riktade annonser.HTTP1år
CMSTcasalemedia.comSamlar besökardata relaterade till användarens besök på webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har laddats, med syftet att visa riktade annonser.HTTP1 dag
Cookies/googlede17a.comOklassificeradPixelSession
dspuuidsmartclip.netOklassificeradHTTP29 dagar
frfacebook.comAnvänds av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter som realtidsbudgivning från tredje parts annonsörer.HTTP3 månader
guidde17a.comAnvänds för att generera statistiska data på vilka sidor användaren har besökt och hur ofta ett annonsklick leder antingen till ett köp eller andra åtgärder på annonsörens webbplats.HTTP539 dagar
https://cx.atdmt.com/atdmt.comOklassificeradPixelSession
iopenx.netRegistrerar anonymiserad användardata, till exempel IP-adress, geografiskt läge, besökta webbplatser och vilka annonser användaren har klickat, i syfte att optimera annonsvisning baserat på användarens rörelse på webbplatser som använder samma annonsnätverk.HTTP1 år
IDEdoubleclick.netAnvänds av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens åtgärder efter visning eller klickar på en av annonsörens annonser i syfte att mäta.HTTP1 år
KRTBCOOKIE_#pubmatic.comRegistrerar ett unikt ID som identifierar en användares enhet under returbesök på webbplatser som använder samma annonsnätverk. ID-numret används för att tillåta riktade annonser.HTTP29 dagar
oapi/idsyncsmaato.netOklassificeradPixelSession
partnerspotxchange.comOklassificeradPixelSession
psynsmartclip.netAnvänds i innehåll med videoannonsering. Cookien begränsar antalet gånger en besökare visas samma annonsinnehåll. Kakan används också för att säkerställa relevansen av videoannonsen till den specifika besökaren.HTTP29 dagar
PUBMDCIDpubmatic.comRegistrerar ett unikt ID som identifierar en användares enhet under returbesök på webbplatser som använder samma annonsnätverk. ID-numret används för att tillåta riktade annonser.HTTP3 månader
PugTpubmatic.comAnvänds för att bestämma hur många gånger kakorna har uppdaterats i besökarens webbläsare. Används för att optimera webbplatsens servereffektivitet.HTTP29 dagar
rumcasalemedia.comSamlar in data relaterad till användarens besök på webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen och vilka sidor som har laddats, i syfte att visa riktade annonser.PixelSession
serving/cookie/matchadform.netAnvänds för att bestämma om besökaren ska presenteras för popup-annonsinnehåll på webbplatsen. Detta gör det också möjligt för webbplatsen att upptäcka om en adblocker är närvarande i besökarens webbläsare.PixelSession
setuid/appnexusde17a.comOklassificeradPixelSession
syncsmartclip.netSamlar in data om besökarnas beteende och interaktion. Detta används för att optimera webbplatsen och göra reklam på webbplatsen mer relevant.PixelSession
tap.phprubiconproject.comRegistrerar data om besökare som IP-adresser, geografiskt läge och annonsinteraktion. Denna information används för att optimera annonseringen på de webbplatser som använder Rubicon Project-tjänster.PixelSession
test_cookiedoubleclick.netAnvänds för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies.HTTP1 dag
trfacebook.comAnvänds av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter som realtidsbudgivning från tredje parts annonsörer.PixelSession
tuuid360yield.comSamlar oidentifierbara data, som skickas till en oidentifierbar mottagare. Mottagarens identitet hålls hemlig av Perfect Privacy LLC.HTTP3 månader
tuuidbidswitch.netRegistrerar om användaren har samtyckt till användningen av cookies.HTTP1 år
tuuid_lu360yield.comSamlar ett unikt besökar-ID, vilket gör att Bidswitch.com kan spåra besökaren på flera webbplatser. Detta gör det möjligt för Bidswitch att optimera annonsrelevans och se till att besökaren inte ser samma annonser flera gånger.HTTP3 månader
Tuuid_bidswitch.netSamlar ett unikt besökar-ID, vilket gör att Bidswitch.com kan spåra besökaren på flera webbplatser. Detta gör det möjligt för Bidswitch att optimera annonsrelevans och se till att besökaren inte ser samma annonser flera gånger.HTTP1 år
uidadform.netRegistrerar ett unikt ID som känner igen användarens webbläsare när du besöker webbplatser som använder samma annonsnätverk. Syftet är att optimera visning av annonser baserat på användarens rörelser och olika annonsleverantörers bud för att visa användarannonser.HTTP2 månader
ul_cb/match360yield.comAnvänds för att spåra besökare på flera webbplatser för att presentera relevant annonsering baserat på besökarens preferenser.PixelSession
ul_cb/syncbidswitch.netSamlar information om besökarnas beteende på flera webbplatser. Denna information används på hemsidan för att optimera annonsens relevans.PixelSession
um360yield.comOklassificeradHTTP3 månader
umeh360yield.comAnvänds för att spåra besökare på flera webbplatser för att presentera relevant annonsering baserat på besökarens preferenser.HTTP3 månader
unruly_m#unrulymedia.comOklassificeradHTTP6 dagar
UserMatch.ashxatemda.comSamlar in data om användarens besök på webbplatsen, till exempel vilka sidor som läses. Den inspelade data används för att rikta annonser.PixelSession
uuidsmartclip.netDenna cookie används för att optimera annonsrelevans genom att samla besökardata från flera webbplatser - detta utbyte av besökardata tillhandahålls vanligtvis av en tredje parts datacenter eller annonsutbyte.HTTP29 dagar
Uuid2adnxs.comRegistrerar ett unikt ID som identifierar en återvändande användares enhet. ID-numret används för riktade annonser.HTTP3 månader
w/1.0/sdopenx.netRegistrerar data om besökare som IP-adresser, geografi och reklaminteraktion. Denna information används för att optimera annonseringen på webbplatser som använder OpenX.net-tjänster.PixelSession

Kategori: Oklassificerade (2)

Oklassificerade cookies är cookies som vi håller på att klassificera, tillsammans med leverantörerna av enskilda cookies.

Cookie NamnLeverantörSyfteTypLivslängd
0d8298c9-f1d7-4701-8065-bdcd851a604bnoaccountbet.comOklassificeradHTMLBeständig
DepositButtonNamenoaccountbet.comOklassificeradHTTP29 dagar

D. HANTERING AV COOKIES

Du kan hantera eller ta bort eventuella cookies som redan finns lagrade på din enhet eller stoppa cookies som spårar dina webbmönster på vår webbplats. Du kan göra detta genom att besöka din webbläsares sekretessinställningar och radera och/eller eventuella befintliga cookies som du vill.

Vänligen observera att om du tar bort våra befintliga cookies eller inaktiverar våra framtida cookies betyder det att du kanske inte kan komma åt vissa delar eller funktioner på vår webbplats. Om du exempelvis inaktiverar "Sessions" -cookies från din webbläsare kan du inte logga in på ditt No Account Bet-konto.

Vänligen, läs gärna igenom integritetskyddspolicien för information om hur vi skyddar din integritet.

E. STÄNGA AV COOKIES VIA DIN WEBBLÄSARE

För mer information om hur du inaktiverar cookies och/eller ändra dina integritetsinställningar, besök www.allaboutcookies.org. Alternativt kan du också besöka din webbläsares hjälpfunktion för webbläsarspecifikhjälp.

Du hittar generell information om cookies på de flesta webbläsare, vilket möjliggör för dig att se vilka cookies som lagras på din enhet, ta bort dem (helt eller delvis) och låter dig blockera eller tillåta cookies för alla eller specifika webbplatser. Vanligtvis har du också möjlighet att stänga av tredjepartskakor separat. Det är viktigt att notera att inställningarna som erbjuds av en webbläsare eller enhet ofta bara gäller för den speciella webbläsaren eller enheten där inställningarna ställdes in och/eller ändras.

Nedan följer länkar till vanligtvis använda webbläsare bland våra användare:

Dessutom har Google Analytics egna avstängningsalternativ:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

F. ÄNDRINGAR AV DENNA COOKIE POLICY

Vi kan då och då behöva ändra eller uppdatera denna cookie policy. I sådant fall kommer alla ändringar att publiceras på vår webbplats på denna sida och de kommer att träda i kraft vid tidpunkten för offentliggörandet. Vi rekommenderar att du kontrollerar den här sidan och läser denna Cookie Policy regelbundet för att se om det finns uppdateringar eller ändringar sedan senaste besöket och se till att du är uppdaterad med den aktuella versionen.